"Світанок"

Криворізький ліцей №127 – це простір життя та саморозвитку дитини, в якому формується конкурентноспроможна  особистість з чітко вираженим почуттям патріотизму, високою екологічною культурою, творчими здібностями, які забезпечать життєві самовизначення й успіх. У закладі започатковано профільне навчання за напрямками: математичний, історичний, філологічний (українська мова), іноземна філологія (англійська мова).

У Криворізькому ліцеї №127 діє наукове товариство учнів «Світанок».
Координатор НТУ– заступник директора з навчально-виховної роботи
Чернова Людмила Іванівна.

Структура товариства включає 4 відділи: філологія та мистецтвознавство, фізико-математичний; хіміко-біологічний; історико-географічний. 

Мета НТУ – підвищення пізнавальної активності учнів через поглиблене вивчення ними спеціальних питань окремих галузей знань

Завдання
 1. Сприяння підвищенню престижу і популяризації наукових знань.
 2. Виявлення, об’єднання, розвиток і підтримка найбільш талановитих, допитливих, обдарованих учнів, які не обмежуються рамками шкільної програми, для роботи в секціях НТУ.
 3. Створення умов для розвитку креативних можливостей школярів, для реалізації їхнього творчого та інтелектуального потенціалу.
 4. Ознайомлення з методами і засобами найпростіших наукових досліджень, експериментів.
 5. Розвиток додаткової освіти учнів шляхом залучення до науково-дослідницької, експериментальної та винахідницької діяльності в різних галузях наук.
 6. Виховання потреб до розширення знань, до пошуку, розвиток самостійності мислення, пізнавальних інтересів і творчих здібностей.
 7. Формування наукового світогляду, організаторських здібностей, виховання товариської взаємодопомоги та трудової активності.
 8. Оволодіння вміннями аргументовано, красномовно викладати свої думки, відстоювати власні погляди перед аудиторією.
 9. Надання допомоги школі в позакласній роботі, направленої на розширення наукового світогляду учнів.
Принципи діяльності НТУ «Світанок»
 1. Інтегральність – об’єднання та взаємовплив навчальної та дослідницько-пошукової діяльності учнів.
 2. Безперервність.
 3. Науковість та систематичність.
 4. Міжпредметність – багатопрофільне навчання, яке припускає глибоке систематизоване знання предмета та широку ерудованість у різних галузях, формування навичок дослідницької праці.
 5. Демократизм.
 6. Індивідуалізація та диференціація навчання.
 7. Розв’язання навчально-виховних завдань на інформаційному, емоційному та морально-психологічному рівнях.
Формами діяльності НТУ є участь у щорічному конкурсі „Учень року”; захист творчо-пошукових та дослідницьких робіт у конкурсах МАН, читаннях, конференціях, фестивалях; участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових предметів; організація і проведення в гімназії Днів науки, Краєзнавчого форуму, участь в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» та позаурочних заходів з предметів. Нормативно – правове забезпечення: Закон України “Про загальну середню освіту”, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Міська програма “Обдаровані діти – надія Кривбасу” (нова редакція на період до 2014 року).
Організаційно-функціональний зміст роботи НТУ
НТУ є добровільним об’єднанням школярів.
Девіз членів НТУ «Світанок» : «Знання – пошук – творчість – праця».
В роботі товариства беруть участь учні 8-11 класів. Очолюють роботу дітей творчо працюючі вчителі: Малікова Л.Г., Смаровоз Л.Г., Шпітко В.В., Кулішов В.О., Пшенична С.М., Охредько Л.І., Бущенко В.А., Табунщик Н.А., Яременко Л.В. та інші.
Вищим органом НТУ є загальні збори всіх членів товариства, які проводяться не раніше одного разу на рік. На зборах визначаються задачі товариства на навчальний рік, затверджується план роботи, обирається учнівська рада, яка одночасно є і секцією шкільного парламенту. Вона обирається для розв’язання організаційних питань. Рада планує, організовує і проводить масові заходи: дні науки, мистецтва, диспути, захисти проєктів, рефератів, наукових робіт, лекції і бесіди для молодших школярів, турніри кмітливих, виставки кращих робіт, контролює роботу відділів НТУ, секцій.
Рада – керівний орган товариства в період між загальними зборами. До складу якої входять: голова (школяр, член НТУ); науковий керівник (викладач школи); заступник голови ради (школяр, член НТУ); керівники секцій. Методичну допомогу і контроль за роботою ради НТУ здійснює науково-методична рада школи.
Взаємодія товариства
Наукове товариство «Світанок» співпрацює з лабораторією навчання української мови Інституту педагогіки АПН України, трансукраїнською газетою дитячої творчості «Долоньки», Відкритим акціонерним товариством «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ДФ.
Члени НТУ представляли свої роботи на сторінках газет («Червоний Гірник», «Інгулецький вісник»), журналів («Основа», м. Харків), в телепрограмах ТРК «Рудана», радіо «Рудана». Відбувається тісна співпраця з МАН Європейського університету.

Міська програма «Обдаровані діти – майбутнє  Кривого Рогу» на 2021-2023 роки

Про затвердження заходів на виконання міської програми «Обдаровані діти – майбутнє  Кривого Рогу» на 2021-2023 роки

Положення про наукове товариство учнів “Світанок” КЛ №127 КМР

Навчальна робоча програма наукового товариства учнів «Світанок» КЛ №127

Організаційно-функціональний зміст роботи НТУ

Концепція розвитку наукового товариства учнів «Світанок» КЛ №127 та аналіз її реалізації

Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України

Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України

Вимоги щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

Зразки документів до наукової роботи